Friday, June 24, 2005

تو مبارزه نمي‌كني، مبارزه تو را... / نقطه ته خط

من اگر جای ناصر خالدیان بودم، وقت و قلمم را صرف این تیپ افراد نمی‌کردم، هرچند که ناراحتی ناصر را درک می‌کنم. با برخورد با این افراد، تنها به‌شان اعتبار بخشیده‌ایم و اتفاقاً آن‌ها هم همین را می‌خواهند. از من گفتن بود و از تو...

Powered by Blogger