Saturday, June 25, 2005

رای‌هایی که به ضرر او به صندوق‌ها ریخته شد / منتقد

زین پس تنها باید نظاره‌گر بود نه بازیگر. بازی در این میدان عاقبتی جز نابودی برای ما ندارد. باید تجدید قوا کرد. باید فرهنگ ساخت. باید گذشته را نقد کرد. باید شکست را پذیرفت ...

Powered by Blogger