Thursday, June 30, 2005

جوایز وبلاگی مانی

میخواهیم یک جایزه بدهیم، برای اینکار وبلاگهایی را که بچه‌های وبلاگنویس معرفی میکنند در یک صفحه جمع میکنیم. خواننده‌ها در عرض یکی دو ماه مطالب آن وبلاگها را میخوانند و بهشان رای میدهند هرکسی اول شد. جایزه را می‌برد.

Powered by Blogger