Friday, July 01, 2005

نامه‌ی اکبر گنجی از زندان اوین بعد از 19 روز اعتصاب

وضعیت اکبر گنجی بسیار وخیم است و نیاز به یاری همگانی دارد. گنجی را تنها نگذاریم.
و نیز: [+]

Powered by Blogger