Sunday, July 03, 2005

نهضت آزادی برخی شعارهای رئيس جمهور منتخب را قبول دارد/ BBC

نهضت آزادی ايران، با انتشار بيانيه‌ای روند برگزاری انتخابات رياست جمهوری ايران را ناسالم دانسته اما اين رويداد را دارای "عبرت"ها و دستاوردهای مثبتی برشمرده است.

Powered by Blogger