Saturday, July 02, 2005

حسین درخشان در تهران، اجرای کدام سناریو؟ / اعتراض

...آیا برگزاری چنین مانور تبلیغاتی در مملکتی که جوان بیگناه آن برای دو خط نوشته و ننوشته ماه‌ها گوشه محبس می‌پوسد و با غل و زنجیر، پای در محکمه بد فرجام می‌گذارد کمی زیادی دردناک نیست؟!

Powered by Blogger