Saturday, July 09, 2005

خاویار و ماهیان خاویاری ایران / آشيل

دریای خزر به تنهایی ۹۳ در صد از ذخیره خاویار و ماهیان خاویاری جهان را در خود جای داده است .همچنین ۵ گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان نیز در این دریا میزیند که به ترتیب کیفیت عبارتند از «فیل ماهی» -«قره برون یا ماهی » «خاویاری ایران »- «ماهی خاویاری گلد یا روس»- «ماهی شیپ »-« ماهی ازون برون».

Powered by Blogger