Saturday, July 09, 2005

هذیان های بی خوابی / کت‌بالو

ما داریم دنیامون رو بر باد می دیم.چه گوشه ی زندان ها, زرافشان ها و گنجی ها بسوزند, چه در افغانستان و عراق و بقیه ی کشورهای جهان سوم کرور کرور آدم قربانی بشه, چه در نیویورک و لندن آدم ها سوت بشن و برن هوا...

Powered by Blogger