Tuesday, July 12, 2005

نگاهی به زندگی / شرتو

تا بحال چندین بار خوندم و شنیدم که هندی‌ها برای نشون دادن برتریشون بر ایرانیان بازی شطرنج رو به صورت یک معما به دربار انوشیروان می‌فرستند تا ایران‌ها روش بازی رو کشف کنند. بزرگمهر وزیر دربار موفق می‌شه و در جواب بازی دیگری (تخته نرد) رو اختراع می کنه و برای اون ها می‌فرسته…

Powered by Blogger