Tuesday, July 12, 2005

زد و خوردهای امروز تهران

رادیو فردا به نقل از معصومه شفیعی: تجمع كنندگان معترض به ادامه حبس اکبر گنجی مورد ضرب و شتم نيروي انتظامي قرار گرفتند.

Powered by Blogger