Friday, July 15, 2005

برای دوست و دوجوجه‌اش / امشاسپندان

تو را به هرچی که بهش معتقدید نامهربانی‌های تلختان را کنار بگذارید و باز حرف گنجی مهم‌تر هست و چرا در برابر گنجی سکوت می‌کنید و آی بابای بچه هم حق دارد و اصلن از کجا معلوم این زن راست می‌گوید را شروع نکنید. حالتان از این همه نامهربانی و رفتار دور از آدمیت خودتان بهم نمی‌خورد؟ شرم کنید!

Powered by Blogger