Friday, July 15, 2005

یک رئیس جمهور کم اختیار رفت، یک رئیس جمهور کم اختیار آمد/ روز آنلاین

شیرین عبادی با اشاره به مواردی از نقض میثاق های بین المللی در قوانین ایران گفت: ایران به میثاق حقوق بشر متعهد است اما در عمل می بنیم که قوانین ما در تضاد با میثاق ها و قوانین بین المللی است.

Powered by Blogger