Friday, July 15, 2005

چيزی از ما باقی نخواهد ماند!/ گوشزد

کوفی عنان که چيزی از گنجی نشنيده است...خاتمی که وضع او را نمی داند...و ملت که در خواب است...وما که ظاهرا بيداريم ولی توان بيدار کردن اين و آگاه کردن آن و گرفتن بهانه از ديگری را نداريم! ...مرغان ماشينی بدبخت ترين موجودات عالمند...حتی بد بخت تر از پرندگان قفسی!...مرغان ماشينی نباشيم!

2 پـيـام:

Blogger Tila گفته است:

شبنم جان نميدونی وقتی من اين خبر رو خوندم چقدر از دست اين اقای کوفی عنان عصبانی شدم.تا حالا این همه نامه و پتیش براش فرستاده شده بیچاره روحش از ماجرا خبر نداره؟!! ديگه به هيچ چيز اميد ندارم.

4:01 PM  
Blogger شبنم گفته است:

درسته تیلا جان، واقعا چنین حرفی احمقانه هست! کسی که چنینی مسئولیتی داره، بیاد چنین حرفی رو بزنه!...ولی نا امید نباید شد، باید باز بیشتر از مساله گفت، شاید مجبور به دیدن و دونستن شد!!

4:44 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger