Wednesday, July 20, 2005

حاشيه در حاشيه / تارنوشت

مجيد زهری در اين يادداشت،سروش را به خطا،نظريه پردازی سياسی می داند و در دو بند پايانی آن در تلاش است تا «قبض و بسط تئوريک شريعت» را هدفی سياسی برای رسيدن به «جمهوری دموکراتيک اسلامي» بنامد.

Powered by Blogger