Wednesday, July 20, 2005

زندانی کردن زنان خشونت نیست و خیلی هم خوب است! / زنان ایران- نیره توکلی

می شود هزاران خط تلفنی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی احداث کرد و وقتی که قربانی از این طرف خط می گوید «به دادم برسید! شوهرم دارد مرا می کشد!»، از آن طرف خط به او گفت « ببین، شوهرت اجازه می دهد که برای جلوگیری از کشته شدن، آن هم در این وقت شب، از خانه بیرون بیایی؟»

Powered by Blogger