Wednesday, July 20, 2005

گسترش دامنه اعتراضات مردم در مهاباد

آیا ناآرامیهای غرب چشم سیاوش رژیم است؟

3 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

به نظرم "چشم اسفندیار" درست باشد.

7:31 PM  
Blogger م. آشنا گفته است:

درست است چرا سیاوش نوشتم ندانم ولی دمت گرم و این شعر را به افتخار مردیت ااینجا میگذارم:
دريای دل از لطفش ، بر خسرو و بر شيرين از قطره انديشه ، صد گونه گهر سازد

آن جمله گهرها را ، اندر شکند درعشق وان عشق عجايب را ،هم چيز دگر سازد

6:10 AM  
Blogger مجيد زهری گفته است:

صفای وجود شما م. آشنای عزیز.

9:48 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger