Friday, July 22, 2005

نياز به تصوير / مختصر

ماه‌منير رحيمی که چندی‌ست در "تلويزيون صدای آمريکا" مشغول شده می‌نویسد: «از شما دعوت می‌کنم با فرستادن شماره تلفن افراد مناسب برای مصاحبه و تصاویری متناسب با خبر، در پوشش‌دادن خبرهای ایران، سهیم شوید».

Powered by Blogger