Sunday, July 24, 2005

کفش آل احمد بر پای توده‌ای‌ها! / از یاد مبر...

نوشته‌ی شهلا شرف، در اعتراض به برخورد پیک نت.

Powered by Blogger