Sunday, July 24, 2005

درباره ی اسپم های اینترنتی / غربتستان

البته بخش اول آن به این موضوع می پردازد. خیلی از ما این مشکلات را داریم. فرض کنید با چه ذوق و شوقی برای چک کردن ایمیل های دریافتی می رویم و ....

Powered by Blogger