Tuesday, July 26, 2005

درک بشری از جهان اطراف / لرد کاوی

آیا تا به حال در مورد ادراکات خود از جهان اطراف تفکر کرده‌اید؟ تفکر کرده‌اید که چگونه چیزی درون شما به صورت یک عقیده و یا نظر در می‌آید؟

Powered by Blogger