Tuesday, July 26, 2005

پارک ملی سرخه‌حصار / آشیل

آشیل: « ... خانم ابتکار چند روزی بیش نمانده. حقوق انسانی در جامعه‌ی مدنی که این‌گونه نا‌فرجام فرجام یافت، اتشاج با درختان چه می‌شود! آخر چگونه است که ۱۰۰ هکتار از ثروتی ملی را آتش می‌زنند و آب از آب تکان نمی‌خورد ؟!»؛

Powered by Blogger