Friday, July 29, 2005

آزادی عمل جراحی تغییر جنسیت در ايران /بی بی سی

در مقاله می خوانيم که برخلاف بسياری از کشورهای مسلمان ديگر، در ايران عمل تغيير جنسيت، برای هرکسی که بتواند متخصصان را متقاعد کند که خصوصيات روانی لازم را دارد و از عهده پرداخت هزينه ای معادل 4000 دلار د نيز برآيد، قانونی است.

Powered by Blogger