Saturday, July 30, 2005

مهمان مامان / آتش در نيستان

«مهمان مامان» را که برای بار چندم می‌دیدم به این فکر می‌کردم که چرا مهرجویی، بازیگری سرد و بی‌روح را برای نقش عروس مهمان انتخاب کرده است؟ مهرجویی همیشه به جزئیات توجه فراوانی می‌کند و از او بعید است که بدون دلیل، این انتخاب را کرده باشد.

Powered by Blogger