Friday, August 19, 2005

"28 مرداد 32" و بلندای پرواز ِ حقيقت / دکتر علی میرفطروس

ما ميراث‌خوار يک تاريخ عصبی و عصبانی هستیم و... همواره آينده را فدای اين گذشته عصبی و ناشاد کرده‌ايم. ما... همواره دوستدار پيروزی‌ها و کاميابی‌های بزرگ و در عين حال آسان هستيم و آنجا که دچار شکست و ناکامی می‌شويم بجای نگريستن به خويش ودرک کمبودها و کم‌کاری‌های خود با توسل به تئوری توطئه‌، "دست انگليس" و "عوامل خارجی" را عمده می‌کنيم.

1 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

این مقاله را بارها و بارها خوانده‌ام و هر بار، نکته‌ی جدیدی از آن آموخته‌ام.
سپاس که با آن پیوندی ایجاد کردید.

6:56 AM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger