Friday, August 05, 2005

حفظ محیط زیست دریای خزر

خزر بزرگترین " آب" محصور در خشکی است که 44 درصد کل آبهای درون خشکی جهان را در خود جای داده و حدود 130 رودخانه بزرگ و کوچک به آن می ریزند

Powered by Blogger