Sunday, August 07, 2005

لغو پرواز ها به آنتالیا / روز

ایرانی های عزیز لطفاً در خانه بمانید و نهایتاً اگر دوست داشید به شمال تشریف ببرید. ترکیه بی ترکیه!

Powered by Blogger