Sunday, August 07, 2005

ساوالان / شاهو

ناز خاتون از ساوالان می نویسد: مردم منطقه بر اين باورند كه سبلان يكی از هفت كوه بهشت است. در اين باره روايتی دارند كه "روزی روزگاری در جايی كه امروز سبلان قرار گرفته است، شهری بود با مردمانی متجاوز و آلوده به گناه

Powered by Blogger