Monday, August 08, 2005

اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشين ايران

در ادامه تنشها و ناآرامی ها در شهرهای کردنشين ايران، روز يکشنبه در اکثر اين شهرها اعتصاب برقرار شده است.

Powered by Blogger