Monday, August 08, 2005

حمله به منزل اكبر گنجي در روز خبرنگار

معصومه شفیعی بعد از پایان مراسم روز خبرنگار و برگزاری جشنواره مطبوعات در تالار وحدت، به تالار وارد شد وبا گریه از هجمه به خانه و خانواده اش و توهین و ضرب و شتم آنها در روز خبرنگار سخن راند.

Powered by Blogger