Friday, August 12, 2005

ذائقه ایرانی ، هنر ایرانی /عاقلانه

نوشته خوبی از لیلا عاقلانه در نقد زندگی روزمره ایرانی. این ساحت کمتر مورد نقادی و ریزبینی قرار میگیرد در این جو سیاست زده غنیمت است.دخو.

Powered by Blogger