Wednesday, August 17, 2005

عزيزترين شكل ديكتاتوری / عزت‌الله فولادوند

آن‌چه به ايجاد و استقرار دموكراسى يارى مى‌دهد اين است كه مردم در شخصيت خويش اقتدارگرا نباشند، عقل و استدلال را بر شور و احساسات آنى مرجح بدانند، شيفته قدرت نشوند، نخواهند ضعف خويش را با پناه جستن در سايه قدرت‌مداران جبران كنند، ...

Powered by Blogger