Wednesday, August 17, 2005

از پاشلی تا کاپيتانی / میداف

ناوخدا از تلخ و شیرین زندگی خویش، از دیروز تا امروز، از پاشلی تا به اقیانوس... همه را قصد به سرگشایی دارد. ناوخدا می‌نویسد: «نمی‌خواهم اينجا روضه بخوانم يا نصيحت کنم ولی بیایند اين جوانان ناراضی و بخوانند حکایت سرگشته‌گی ما را! بخوانند وعبرت بگیرند از بی‌چاره‌گی و بی‌چیزی ما، در دوران کودکی‌مان و در عنفوان جوانی‌مان، واز بُعد دیگری به زنده‌گی نگاه کنند».

Powered by Blogger