Thursday, August 18, 2005

توسعه‌ی فرهنگی یا غزل خداحافظی؟ / خوابگرد

رضا شکراللهی: «یک بار دیگر شاه‌بیت غزلی را که برای توسعه‌ی فرهنگی ایران دارند می‌سرایند، از زبان ابوطالب تکرار می‌کنم: "کسی که وزیر ارشاد می‌شود، اول باید دشمن‌شناس خوبی باشد." امیدوارم با پایداری و روشن‌بینی روشنفکران دلسوخته و عاشق ایران، این غزل، به غزل خداحافظی فرهنگ ایران‌زمین تبدیل نشود!».

Powered by Blogger