Thursday, August 18, 2005

آینده پیش روی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات / روزنامه‌نگار نو

مصطفی قوانلو قاجار: « ... اما بزرگترین انتقادی که شخصا به این استاد دانشگاه وارد می‌کنم، این تئوری پوسیده‌ی اول فرهنگ‌سازی بعد مصرف است. به احتمال فراوان او پول‌های فراوانی را در این زمینه هدر می‌دهد. چرا که احتمالا یکی از طرح‌های او تشکیل نهاد یا مجمعی به‌عنوان "انجمن فرهنگی استفاده از اینترنت" است...»؛

Powered by Blogger