Thursday, August 18, 2005

توجیهی برای تمام فصول / يادداشت‌های نيک‌آهنگ کوثر

نيک‌آهنگ کوثر: « یک بود، یکی نبود. یک گروه اصلاح‌طلبی بود، که مثل شیر بی‌یال و دم و اشکم، خاصیتی نداشت. این گروه داد می‌زد و فریاد می‌کرد که به من رای بدهید. ملت که هشت سال دیده بود این جماعت حتی توان بارور کردن مصنوعی خودش را هم ندارد، گفتند جمعش کن، یک جای دیگه پهنش کن ...»؛

Powered by Blogger