Friday, August 19, 2005

آقای الف / همزاد

"صبح با صدای زنگ تلفن بود که آقای الف از خواب پرید . از بیمارستان بودند و گفتند جواب ایدز ِ آقای الف مثبت است .بعد آقای الف تلفن کرد به رامین – که آدمی بود بسیار منطقی – و گفت که اگر خودش ایدز دارد ، قاعدتا رامین هم باید ایدز داشته باشد و رامین حساب کرد که در این صورت..."...نوشته جالبیه، و میتونه درباره توجه به بیماری ایدز به فکر بندازه.

Powered by Blogger