Sunday, August 21, 2005

ايراني‌ها چه نام‌هايي را بيشتر دوست دارند؟ / بازتاب

بررسي روند استقبال از نام روح‌الله، حاكي از آن است كه در فاصله سال‌هاي 1340 تا 1355، هر سال بين 504 الي 570 نفر در كل كشور به اين اسم ناميده مي‌شده‌اند اما در سال 56، اين رقم با يك جهش معني‌دار به 822 رسيد و در سال بعد، 9300 نفر، فرزندان خود را «روح‌الله» ناميدند. در سال 1358 نيز 20.368 نفر يعني 37/2درصد متولدين ذكور، «روح‌الله» ناميده شدند.

1 پـيـام:

Blogger مجيد زهری گفته است:

بازتاب در گزارش خودش یک چیز را یادش رفته ذکر کند: نام هایی که ممنوع هستند. ثبت احوال مدت هاست که بسیاری از نام های اصیل ایرانی را ممنوع کرده است. در خارج از کشور نیز سفارت ها از این نام ها لیستی دارند که کودکان متولد خارج از کشور این اجازه را نمی دهند که این نام ها را روی خودشان بگذارند!
این موضوع کم تر مورد بحث قرار گرفته و این ها هم از همین سکوت دارند سوء استفاده می کنند.

8:31 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger