Monday, August 22, 2005

مصاحبه‌ی راديویی با حمیرا طاری / عبدالقادر بلوچ

این مصاحبه را بلوچ لطف کرد روی نت گذاشت. مربوط است به 12 ماه ژوئن که تلفنی و به‌طور زنده برای رادیو تورنتو انجام شده.

Powered by Blogger