Monday, August 22, 2005

راه ما از شما جدا شده است / الپر

2 پـيـام:

Blogger شبنم گفته است:

متاسفم از اين همه يک جانبه بينی

2:56 PM  
Blogger مجيد زهری گفته است:

جداً باعث شگفتی‌ست!

9:15 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger