Monday, August 22, 2005

وب‌نامه تمام شد!

صفحات دفترچه وب‌نامه‌ام پر شد؛ وب‌نامه تمام شد.

1 پـيـام:

Anonymous abbas گفته است:

افسانه گنجی تمام شد!
جمهوری اسلامی باید از گنجی تشکر کند!


با گنجی، مردم را از اعتراض به احمدی نژاد و از دخالت مردم ایران در اوضاع کردستان، بر حذر داشتند.

خبر پایان اعتصاب غذای گنجی را همه شنیدند، خوشحالم که ایشان اعتصاب غذای خود را شکستند!

با اینکه می دانستم گنجی برای جمهوری اسلامی خودی و آخر بازیش معلوم است.

9:23 PM  

<<< صفحه‌ی اصلی

Powered by Blogger