Tuesday, August 23, 2005

این چند نفر! / جمهور

مهدی محسنی در نامه‌ای به علی پیرحسین‌لو: « ... جریان‌های اصلاحی حاضر در حاکمیت متهم اول ارتزاق انگلی از تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی و سوء استفاده از اراده‌ی جوانان و زنان در جهت کسب قدرت بیشتر هستند. جریاناتی که با رهبری غلط خود هر روز بر جماعت تحریمی افزودند و اندیشه‌ی هر‌گونه اصلاح از داخل را به بن‌بست کشاندند...»؛

Powered by Blogger