Tuesday, August 23, 2005

تحجر گرائی / اقتراح

واقعیت ان است که هیچیک از سنت گرایان معتقد نیستند که در چنبره تحجر گرفتار آمدند و همه طرفهای سنت گرائی و نواندیشی خود را پیشتاز در عرصه نوگرائی و قبول اندیشه ورزی های روزامد و منطبق با زمان و مکان می دانند

Powered by Blogger