Wednesday, August 24, 2005

گزارشی از روزنامه گاردين درباره موسيقی راک در ايران

روزنامه گاردين چاپ لندن در شماره سه شنبه (23 اوت) خود مقاله ای درباره گروه های راک زير زمينی در ايران چاپ کرده است.

Powered by Blogger