Wednesday, August 24, 2005

آیا "نه مادر"ها خطری برای جامعه محسوب می شوند؟

انسان صرفنظر از اینکه برای بچه دار شدن و یا عدم بچه دار شدن تصمیم گیرد، در هر دو حالت در وهله اول به "خود" فکر می کند . با تمام اینها زن بدون فرزند به خودخواهی و فردگرایی متهم می گردد و زنی که او نیز بخاطر میل و آرزوی " خود" تصمیم به بچه دار شدن گرفته و فرزند خود را بزرگ می کند به شخصی فداکار و از خود گذشته تبدیل می شود.

Powered by Blogger