Thursday, August 25, 2005

فروپاشی نهادهای مدنی / تحلیل روزانه

در ایران، دموکراسی تشکیلاتی با نوعی دیکتاتوری همراه است. که در آن کمتر به اقلیت توجه و بها داده می‌شود. صرف توانایی در تصویب یک مصوبه یا انجام یک عمل، مبنای مشروعیت بخش برای تحقق فعل تلقی می‌گردد. و بسیاری از رقابت‌های سیاسی شکلی حداکثری و تمامت‌خواهانه دارد.

Powered by Blogger