Friday, August 26, 2005

اگه شاه چراغ زنده بود / آخرین تزار

گفت که فردا باز به کمیته امداد شیراز می‌رود. گفت از زیر سنگ هم شده این پول را پیدا می‌کند تا نگذارد چرخ بی‌رحم زمانه، طفل بی‌گناهش را له کند. از هم جدا شدیم. شب دردناکی بود... اگر کسی می‌خواهد برای جلوگیری از بروز موارد مشابه، به این خانواده محترم و مستمند کمک کند، با آخرین تزار تماس بگیرد تا ترتیب ارتباط داده شود.

Powered by Blogger