Saturday, August 27, 2005

از نسل داوطلبان / جبهه سبز

تخصص آن چیزی است که نظام سرمایه‌داری از شما می‌خواهد... بهترین صندلی را هم که در چرخ فلک به شما داده باشند شاید دوست داشته باشید که به خاطر دلتان هم که شده هر از گاهی صندلیتان را عوض کنید... ولی متاسفیم در یک چرخ فلک در حال گردش اجازه این کار را نمی‌یابید

Powered by Blogger