Sunday, August 28, 2005

اصلاحات به منزله‌ی روش / هنوز

علی‌اصغر سیدآبادی: « ... به نظر من این دو گروه به خاطر اختلاف روشی که دارند، راهشان از هم جداست؛ اما برخی از تحریم‌کنندگان انتخابات که به روش‌های اصلاحی اعتقاد دارند و قائل به براندازی و تغییر خشونت‌آمیز نیستند‌، می‌توانند در مراحل مختلف با هم همکاری کنند ... »؛

Powered by Blogger