Tuesday, August 30, 2005

جمشيد و جمک

"جمشيد و جمک" از سه‌گانه "روز اول عشق" است که نويسنده از مدت‌ها پيش دست‌اندرکار آن است. "آدم و حوا"، "جمشيد و جمک" و "مشی و مشيانه"، از ميان آن‌ها تا کنون دو کتاب اول منتشر شده است.
با آرزوی تداوم دوستی‌های جمعی از اين دست...

Powered by Blogger