Saturday, August 27, 2005

چگونه در عصر حجر پینگ کنیم؟ / در جدال با خاموشی

فرهنگ: «فیلترینگ و به‌خصوص فیلتر کردن بلاگ‌رولینگ آخرین نمونه‌ی برخورد حجری با این پدیده‌ی دنیای مدرن - اینترنت - است. دوستان زیادی راه‌های دور زدن این مشکل را نوشتند که البته همگی وابسته به خود اینترنت بودند. راه‌کاری که اینجا ارائه می‌شود، این تمایز را دارد که خود از جنس راه‌کارهای حجری‌ست».

Powered by Blogger